گروه آموزشی تغذیه بالینی و رژیم درمانی

 

 

 مدیر گروه

دکتر سوده رازقی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
soodehrazeghi@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Soudeh_RazeghiJahromi

 

 

 

دکتر پروین میرمیران
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Parvin.mirmiran@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Parvin_Mirmiran

 

 
 

 

دکتر آزیتا حکمت دوست
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
A_hekmat2000@yahoo.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Azita_HekmatDoust

 
 

 

دکتر مهدی شادنوش
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
mshadnoush@gmail.com

CV
https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Shadnoosh

 

 

 

آقای دکتر حسین داوودی
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Hdavoodi@sbmu.ac.ir

CV
https://isid.research.ac.ir/SeyedHossein_Davoudi

 

 

 

 

دکتر هادی طبیبی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
hadtabibi@yahoo.com

CV
https://isid.research.ac.ir/Hadi_Tabibi

 

 

 
  

 

دکتر جواد نصرالله زاده
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
jnasrollahzadeh@gmail.com

CV
https://isid.research.ac.ir/Javad_Nasrollahzadeh

 
 

 

دکتر زهرا شریعت پناهی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
nutritiondata@yahoo.com

CV
https://isid.research.ac.ir/Zahra_VahdatShariatpanahi

 

 
 

 

دکتر آتوسا سعید پور
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Atoosa.saidpour@gmail.com

CV
https://isid.research.ac.ir/Atousa_Saidpour

 

 
 

 

دکتر گلبن سهراب
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
golbonsohrab@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Golbon_Sohrabi

 

 
 

 

دکتر احسان حجازی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
ehsanhejazi@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Ehsan_Hejazi

 

 

دکتر گلاله اصغری
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
g_asghari@hotmail.com
https://isid.research.ac.ir/Golaleh_Asghari

 

 
 

 

دکتر هدی سادات زاهدی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
hoda.s.zahedi@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Hoda_Zahedi

 
 
 

 

دکتر سمیه فتاحی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV

https://isid.research.ac.ir/Somaye_Fatahi

 

 
 

 

 

صالحه احمدزاده
کارشناس گروه

 

 
 

 

 

 

بازنشستگان

 

 

 

 

مرحوم دکتر سیدمسعود کیمیاگر
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

 

 

دکتر فروغ اعظم طالبان
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

 

 

دکتر فریده طاهباز
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

 

 

دکتر راهبه شاکرحسینی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

آزاده امین پور
مربی، دکترای علوم تغذیه

 

 

 

لیدا نوایی
مربی، کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

 

 

مهوش همت
مربی، کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

 

 

 

پروین مستقیمی قمی
مربی، کارشناسی ارشد علوم بهداشتی

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست