گروه آموزشی تغذیه جامعه

 
 
 
 

 مدیر گروه

دکتر نسرین امیدوار

استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
CV

omidvar.nasrin@gmail

 comhttps://isid.research.ac.ir/Nasrin_Omidvar

 

 

 

دکتر ناصر کلانتری
استاد، پزشک متخصص کودکان
nkalantari1334@gmail
https://isid.research.ac.ir/Naser_Kalantari

 

 

دکتر بهرام رشیدخانی
استاد، پزشک، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی تغذیه

CV
rashidkhani@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Bahram_Rashidkhani

  

 

 دکتر حسن عینی زیناب
دانشیار، دکترای تخصصی جامعه شناسی

CV
Hassan.eini@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Hassan_Eini

 

 

 

دکتر جلال الدین میرزای رزاز
دانشیار، پزشک، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
Jmrazzaz@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Jalaledin_MirzayRazzaz

 

 

دکتر آرزو رضازاده
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
arezoo.rezazadeh@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Arezoo_RezazadehSarabi

 

 

دکتر آرزو حقیقیان رودسری
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
ahaghighian@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Arezoo_HaghighianRoudsari

 

 

دکتر مرجان باژن
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
marjanbazhan@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Marjan_Bazhan

 

دکتر دعایی

 

دکتر سعید دعایی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
https://isid.research.ac.ir/Saeid_Doaei

 

 

 

 

مرجان نقوی
کارشناس گروه

 

 

پریسا محمدی
مسئول دفتر گروه

 

بازنشستگان

 

نوشین شهیدی
مربی، کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

دکتر اعظم تویسرکانی
استادیار، دکترای علوم تغذیه

 

دکتر زهرا کارگرنوین
استادیار، دکترای علوم تغذیه

 

خدیجه رحمانی
مربی، کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

مریم قوام صدری
مربی، کارشناسی ارشد علوم بهداشتی تغذیه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست