گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

دسته بندی :‌ 108

معرفی

گروه تغذيه باليني و رژيم درماني دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اولين گروه تغذيه باليني و رژيم درماني تشكيل شده در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است. اين گروه در سال ۱۳۵۶ تحت عنوان گروه تغذيه انساني ايجاد گرديد و در سال ۱۳۸۹ نام آن به گروه تغذيه باليني و رژيم درماني تغيير يافت. اين گروه متشكل از اعضاء هيأت علمي متخصص در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني مي باشد كه آموزش دانشجويان تغذيه در مقاطع مختلف، پژوهش در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني و همچنين ارائه خدمات رژيم درماني به بيماران در كلينيك تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني دانشكده را بر عهده دارد.

 

چشم انداز

تبديل شدن به معتبرترين گروه تغذيه باليني و رژيم درماني در ايران در زمينه تربيت متخصصان برجسته و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزه هاي تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني و همچنين ايجاد سيستم رژيم درماني تخصصي در بيمارستان ها

 

رسالت

آموزش دانشجويان در مقاطع مختلف رشته تغذيه به ويژه گرايش تغذيه باليني و رژيم درماني در مقاطع مختلف به نحوي كه داراي دانش نظري و مهارت عملي كافي در ارائه خدمات رژيم درماني، آموزشي و پژوهشي باشند.

 

اهداف

– راه اندازي رشته تغذيه باليني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

– راه اندازي دوره هاي آموزشي جهت تربيت Registered Dietitian (RD)

– ايجاد سيستم رژيم درماني تخصصي در بيمارستان ها به نحوي كه هر بخش بيمارستاني داراي حداقل يك رژيم درمان تخصصي ويژه آن بخش باشد.

– راه اندازي دوره هاي بازآموزي جهت فارغ التحصيلان رشته تغذيه در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني

– انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در حوزه هاي تخصصي مختلف تغذيه باليني و رژيم درماني

– انجام پژوهش در جهت شناخت مشكلات سيستم رژيم درماني در بيمارستان ها و كلينيك ها و حل مشكلات موجود

– ارتقاء سطح علمي و دانش کاربردي اعضاء هيأت علمي گروه تغذيه باليني و رژيم درماني

در حال حاضر فعاليت هاي گروه در سه زمينه به شرح زير صورت مي گيرد:

الف- فعاليت هاي آموزشي

– آموزش نظري دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تغذيه به ويژه در زمينه دروس مرتبط با تغذيه باليني و رژيم درماني

– آموزش عملي دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تغذيه (متناسب با واحدهاي عملي در نظر گرفته شده در هر مقطع تحصيلي) در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني در بخش هاي بيمارستاني (شامل قلب و عروق، غدد درون ريز، گوارش و كبد، نفرولوژي و دياليز، آنكولوژي، مغز و اعصاب، جراحي و بخش مراقبت هاي ويژه)، آموزش عملي مشاوره رژيم درماني در كلينيك تخصصي دانشكده در زمينه رژيم درماني در بيماران سرپايي و همچنين آشنايي با نحوه مديريت بخش غذا در بيمارستانها

– همكاري آموزشي در دوره هاي بازآموزي تخصصي جهت فارغ التحصيلان رشته تغذيه در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني

ب- فعاليت هاي پژوهشي

انجام تحقيقات بطور مستقل يا به صورت پايان نامه هاي تحقيقاتي در حوزه هاي تخصصي كه به شرح هستند:

– تغذيه باليني و رژيم درماني در چاقي

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي قلب و عروق

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي گوارش و كبد

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي كليه

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي غدد درون ريز و اختلالات متابوليک ارثي

– تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي مغز و اعصاب

– تغذيه باليني و رژيم درماني در سرطان ها

– تغذيه با لوله و تغذيه وريدي در استرس هاي متابوليك (شامل جراحي ، سوختگي، عفونت و غيره)

ج- فعاليت در زمينه ارائه خدمات رژيم درماني

اعضاي هيأت علمي گروه در حوزه تخصصي خود در شيفت عصر كلينيك تخصصي تغذيه و رژيم درماني دانشكده، يك روز در هفته در زمينه رژيم درماني بيماران انجام فعاليت مي كنند. همچنين يك روز در هفته نيز در يكي از بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در بخش مرتبط با حوزه تخصصي خود به ارائه مشاوره به بيماران مي پردازند.

 

 

 مدیر گروه

دکتر سوده رازقی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
soodehrazeghi@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Soudeh_RazeghiJahromi

 

 

 

دکتر پروین میرمیران
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Parvin.mirmiran@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Parvin_Mirmiran

 

 
 

 

دکتر پروین میرمیران
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Parvin.mirmiran@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Parvin_Mirmiran

 

 
 

 

دکتر مهدی شادنوش
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
mshadnoush@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Shadnoosh

 

 

 

آقای دکتر حسین داوودی
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Hdavoodi@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/SeyedHossein_Davoudi

 

 

 

دکتر هادی طبیبی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
hadtabibi@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Hadi_Tabibi

 

 

 
  ​

 

دکتر جواد نصرالله زاده
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
jnasrollahzadeh@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Javad_Nasrollahzadeh

 
 ​

 

دکتر زهرا شریعت پناهی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
nutritiondata@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Zahra_VahdatShariatpanahi

 

 
 

 

دکتر آتوسا سعید پور
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Atoosa.saidpour@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Atousa_Saidpour

 

 
 

 

دکتر گلبن سهراب
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
golbonsohrab@yahoo.com
https://isid.research.ac.ir/Golbon_Sohrabi

 

 
 

 

دکتر احسان حجازی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
ehsanhejazi@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Ehsan_Hejazi

 

 

دکتر گلاله اصغری
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
g_asghari@hotmail.com
https://isid.research.ac.ir/Golaleh_Asghari

 

 
 

 

دکتر هدی سادات زاهدی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
hoda.s.zahedi@gmail.com
CV
https://isid.research.ac.ir/Hoda_Zahedi

 
 
 

 

دکتر سمیه فتاحی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV

https://isid.research.ac.ir/Somaye_Fatahi

 

 
 

 

 

صالحه احمدزاده
کارشناس گروه

 

 
 

 

 

 

بازنشستگان

 

 

 

 

مرحوم دکتر سیدمسعود کیمیاگر
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

 

 

دکتر فروغ اعظم طالبان
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

 

 

دکتر فریده طاهباز
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

 

 

دکتر راهبه شاکرحسینی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

 

آزاده امین پور
مربی، دکترای علوم تغذیه

 

 

 

لیدا نوایی
مربی، کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

 

 

 

مهوش همت
مربی، کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

 

 

 

 

پروین مستقیمی قمی
مربی، کارشناسی ارشد علوم بهداشتی

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست