معرفی

تغذیه سلولی و مولکولی شاخه ای از رشته علوم تغذیه است که با استفاده از پژوهش و آموزش در زمینه های مختلف علمی به بررسی مباحث پایه تغذیه ای در سطح سلول و فرایندهای داخل سلولی در سطح مولکول می پردازد و هدف آن بررسی مکانیسم های تنظیمی و مسیرهای پیام رسانی در پاسخ به مواد غذایی در سلول ها و اندام هاست که سعی دارد گام های موثرتری را در ارتقاء سلامت و درمان بیماری های مرتبط با تغذیه بردارد.

 

چشم انداز

گروه تغذیه سلولی و مولکولی بر آن استکه با تلاش در راستای پیشبرد آموزش و تحقیقات پایه در زمینه مباحث جاری تغذیه، سبب ارتقای آموزش و پژوهش های مبتنی بر نیاز گردد و با تولید دانش مناسب در این زمینه و ارائه راهکارهای جدید در ارتقای سلامت، به یکی از قطب های علمی در سطح کشور تبدیل شود.

 

رسالت

  • این گروه تلاش دارد با بهره گیری از امکانات و فن آوری های جدید آموزشی و تحقیقاتی، بستری مناسب جهت ارتقای علمی کشور فراهم سازد.
  • این گروه مصمم است با استفاده از یافته های حاصل از پژوهش های پایه، ضمن ارتقای برنامه های آموزشی، به عنوان الگوئی موفق در زمینه آموزش مبتنی بر پژوهش در سطح کشور مطرح گردد و نیروهای توانمند آموزشی پژوهشی را در عرصه تغذیه سلولی و مولکولی تربیت نماید.
  • ارتباط نزدیک با سایر گروه های آموزشی و مراکز علمی و تحقیقاتی، از دیگر برنامه های مهم این گروه است.
  • ترجمان فعالیت های علمی، از برنامه های دیگر این گروه خواهد بود.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست