معاون آموزشی دانشکده
 
 
 
 دکتر کتایون پورولی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
گروه تغذیه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
 
Katayoun Pourvali
Associate Professor of Nutritional Sciences
Department of Cellular and Molecular Nutrition, School of Nutrition Sciences & Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 
22360656-7
381-365 داخلی
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست