رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

 
دکتر سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی 
مرتبه علمی: استاد علوم و صنایع غذایی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

 

ساناز صدیق
مسئول دفتر

شرح وظایف: 

تنظیم برنامه ها و تعیین و تنظیم قرار مالقات ها

بایگانی مدارک، مستندات پیام های الکترونیکی و کاغذی و اسناد خصوصی یا محرمانه

جوابگویی به تلفن و دریافت و مخابره پیام های تلفنی و نمابر و فکس به رییس

 
اطلاعات تماس 
پست الکترونیک:mortazvn@sbmu.ac.ir /mortazvn@ut.ac.ir
تلفن مستقیم محل کار: 223764260

 

 

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست