گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

 

 مدیر گروه

دکتر کوشان نایب زاده
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
Knayebz@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Kooshan_Nayebzadeh

 

 

دکتر سید هدایت حسینی
استاد، دکترای تخصصی ایمنی و بهداشت مواد غذایی
hedayat@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Hedayat_Hosseini

 

 

دکتر سید امیر محمد مرتضویان
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mortazvn@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/SeyedAmirmohammad_Mortazavian

 

 

 دکتر عبدالرضا محمدی
استاد، دکترای تخصصی آنالیز دستگاهی
ab.mohammadi@sbmu.ac.ir

/CV
https://isid.research.ac.ir/Abdorreza_MohammadiZandieh

 

 

دکتر سعیده شجاعی علی آبادی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
s_shojaee@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Saeedeh_Shojaeealiabadi

 

 

 دکتر مهدی فرهودی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
farhoodi@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Madi_Farhoudi

 

 

دکتر لیلا میرمقتدایی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mirmoghtadaie@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Leila_Mirmoghtadaie

 

 

دکتر سیده مرضیه حسینی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
Sm_hosseini@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/SeyyedMarzieh_Hosseini

 

 

دکتر عبدالصمد عابدی

استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
nutrition_abedi@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/AbdolSamad_Aabedi

 

 
 

 

فرحناز قنبر زاده

کارشناس گروه

 

 

 

 

 بازنشستگان

 

دکتر پروین زندی
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

دکتر مهین آذر
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

دکتر فیروز عقابی
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

 
 
 

دکتر هوشنگ نیکوپور
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

مرحوم دکتر محمدرضا حساس
استاد، دکترای تخصصی شیمی مواد غذایی

دکتر محمدحسین عزیزی
استاد، دکترای علوم و صنایع غذایی

 

 
 

مهندس کامران سپهری
مربی، کارشناسی ارشد تغذیه

مهندس مرتضی مشایخ
استادیار، کارشناسی ارشد تغذیه

مهندس سپیده سالک
استادیار، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

 
 
 

مهندس اقدس تسلیمی
استادیار، کارشناسی ارشد تکنولوژی تغذیه

مهندس پریوش هراتیان
استادیار، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

مهندس گیتی ظهوریان
مربی، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

 
 
 

مهندس آمیتیس کی زاد
مربی، کارشناسی ارشد شیمی آلی

 

مهندس ایرج گائینی
مربی، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست