گروه آموزشی سلولی و مولکولی

 
 
 
 

 

مدیر گروه

دکتر کتایون پورولی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذی

CV
K_pourvali@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Katayoun_Pourvali

  

 

 دکترحمید زند
استاد، دکترای تخصصی بیوشیمی

CV
Hamid_zand@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Hamid_Zand

 

 

 دکتر آرمان قربانی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
Arman.ghorbani@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Arman_Ghorbani

 

 

 دکتر غزاله اسلامیان
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
gh.eslamian@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_Eslamian

 

 

 

دکتر اعظم شاکری
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
azshakery@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Azam_Shakeri

 

 

 

دکتر غزاله شیمی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

CV
ghazaleh_shimi@yahoo.com

 

 

بازنشستگان

دکتر مصطفی میرقطبی
استادیار، دکترای علوم انسانی

 

دکتر زهره امیری
دانشیار، دکترای آمار حیاتی

 

مرحوم دکتر حمزه پردال
استادیار، دکترای بیوشیمی بالینی

 

مسعوده خلیلی
مربی، کارشناسی ارشد توسعه و رفاه اجتماعی

 

علی جعفری
مربی، کارشناسی ارشد زیست شناسی

 

حسین متولی زاده اردکانی
مربی، کارشناسی ارشد آمار زیستی و بهداشتی

 
 

دکتر مدیرنیا
استادیار

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست