دکتر مهرداد محمدی
رئیس دبیرخانه

 

شورای عالی مهمترین رکن و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری انستیتو می‌باشد که رئیس انستیتو بعنوان دبیر این شوراء فعالیت می‌نمایند.

اعضای شورای عالی

۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که رئیس شورا است.
۲- رئیس دانشگاه که نایب رئیس شورا است.
۳- معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
۴- معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
۵- یکی از معاونین وزارت صنایع به انتخاب وزیر
۶- یکی از معاونین وزارت کشاورزی به انتخاب وزیر
۷- یکی از معاونین وزارت جهاد سازندگی به انتخاب وزیر
۸- معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۹- یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس سازمان مذکور
۱۰- دو نفر از اشخاص صاحب‌نظر و بصیر در رشته‌های تغذیه و علوم صنایع غذایی که با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمدت ۲ سال به عضویت شورا منصوب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
۱۱- رئیس انستیتو که سمت دبیر شورای عالی را دارد.

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست