برنامه ­های پژوهشی ملّی در انستیتو تحقیقات تغذیه ­ای و صنایع غذایی کشور

 

بر اساس اهداف و رسالت ها، فعالیت های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در شش برنامه قرار خواهند گرفت:

 • برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه
 • برنامه ملی ارزیابی الگوی مصرف مواد غذایی و امنیت غذایی خانوار
 • برنامه ملی جدول ترکیبات مواد غذایی
 • برنامه ملی ایمنی مواد غذایی
 • برنامه ملی مطالعات تغذیه و بیماری ها
 • برنامه ملی تحلیل و ارزشیابی سیاست های غذا و تغذیه

 

برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه

این برنامه شامل مکانیسم هایی است برای تامین داده ها و تبدیل آنها به راهکار در جهت بهبود سلامت تغذیه زیرگروه های مختلف جامعه. به این منظور پروژه های مرتبط با این برنامه در چهار محور قرار خواهند گرفت: تلفیق و تحلیل داده های موجود ملی، مطالعات میدانی دوره ای، مدلسازی برای طراحی مداخلات تغذیه ای و ارزشیابی مداخلات جاری.

هدف اصلی این برنامه تامین داده در همه بخش های سیستم غذایی اعم از محیط های غذایی، تامین غذا، دسترسی به آن و اثر آنها بر پیامدهای تغذیه ای (ریزمغذی، تن سنجی، امنیت غذایی،…) است.

 

برنامه ملی ارزیابی الگوی مصرف مواد غذایی و امنیت غذایی خانوار

هدف از این برنامه ارزیابی وضعیت الگوی مصرف مواد غذایی در جامعه ایرانی و رصد تغییرات آن و عوامل تاثیر گذار بر آن است. پروژه های اصلی این برنامه عبارتند از:

 • مطالعات ملی پایش مصرف غذا
 • سبد مطلوب
 • رهنمودهای غذایی،
 • فرهنگ سواد غذا و تغذیه،
 • ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت غذا و تغذیه و سیاستهای مرتبط
 • تبیین و تحلیل نظام غذا و تغذیه و پایداری آن.

برنامه ملی جدول ترکیبات مواد غذایی

تهیه جدول ترکیبات مواد غذایی شامل درشت و ریز مغذیها و همچنین ارزیابی آلاینده های غذایی در این برنامه قرار خواهند گرفت. این برنامه شامل پروژه های زیر می­باشد:

 • گروه های غذایی و غذاهای مخلوط خواهد بود و بخش گروه های غذایی نیز شامل زیرگروه هایی مانند شیر و فراورده های لبنی، میوه و سبزی، گوشت و فراورده های گوشتی، نان و غلات و فراورده های شیرینی خواهد بود. ترکیب غذاهای مخلوط و بومی: تعیین درشت و ریز مغذی ها به تفکیک سهم (سروینگ)ها و دستور پخت (recipe) آنها

 

برنامه ملی ایمنی غذایی

هدف این برنامه ارزیابی وضعیت ایمنی غذایی و روش های ارتقا آن است. این برنامه در دو بخش ارزیابی خطر در مواد غذایی و مطالعه رژیم کل خواهد بود.

 

برنامه ملی مطالعات تغذیه و بیماری ها

هدف این برنامه ارزیابی ارتباط تغذیه و بیماری ها و تعیین اثربخشی مداخلات تغذیه ای در پیشگیری یا مدیریت آنهاست. پروژه­های اصلی این برنامه عبارتند از:

 • مطالعات تغذیه و بیماری های واگیر
 • مطالعات تغذیه و بیماری های غیرواگیر
 • مطالعات سیاستگذاری و برنامه ریزی برای پیشگیری و مدیریت تغذیه ای بیماری ها

 

برنامه ملی تحلیل و ارزشیابی سیاست های غذا و تغذیه

سیاست های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه در این برنامه تبیین، تحلیل و ارزشیابی خواهند شد. سیاست های مورد نظر در این برنامه در چهار حوزه خواهند بود:

 • تحلیل اسناد بالادستی و نقشه جامع ملی کشور در برنامه پنج ساله از منظر تغذیه
 • مطالعات سیاستگذاری و برنامه ریزی برای پیشگیری و مدیریت بیماری ها
 • تحلیل و ارتقا سیاست های ایمنی غذا
 • ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت غذا و تغذیه و سیاست های مرتبط

 

S1-A7: دانشگاه برنامه مدونی 1برای توسعه پژوهشهای مبتنی بر نیازهای سلامت جامعه تصویب، اجرا و پایش مینماید و آن را به صورت دورهای مورد بازبینی قرار می‌دهد.

از نیمۀ دوم سال 1401، طبق برنامه راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری انستیتو، مکاتباتی با 19 نهاد سیاست‌گذار در حوزه‌های غذا، تغذیه و سلامت به عمل آمده است که طی آن ضمن دریافت اولویت‌ها و نیازهای نهادهای مذکور به تولید شواهد، ساز و کار اقدام مشترک و پژوهش‌های یکپارچه برای همسویی هر چه بیشتر فعالیت‌ها و ظرفیت‌های مجموعه با نیازهای واقعی سیاست‌گذاران در سازمان ایجاد شد. ماحصل این اقدامات تدوین و ابلاغ اولویت‌های پژوهشی به اعضای هیأت علمی انستیتو و دانشکده است که پیرو آن قریب به 10 پیشنهاد پژوهشی مراحل تصویب را گذرانده و در مرحله تأمین اعتبار برای اجرا هستند.

S2-A7: دانشگاه فرایند مشخصی برای تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری، انتشار و بازنگری دوره‌ای آنها دارد و برنامه پژوهشی خود را در راستای اولویت‌های تعیین شده تنظیم می نماید.

اولویت‌های پژوهشی و برنامه‌های ملی انستیتو طی بازه‌های زمانی پنج ساله بازنگری شده و به تصویب شورای پژوهشی می‌رسد. ضمن آنکه اولویت‌های پژوهشی نهادهای همکار و سیاست‌گذار نیز به صورت مقطعی هر ساله دریافت، ابلاغ و به اجرا گذاشته می‌شود.

S3-A7: دانشگاه به حق مالکیت فکری احترام گذاشته و سازوکار مشخصی برای ثبت مالکیت فکری و مشخص شدن سهم افراد دارد.

کلیه مراحل داوری و اجرای پژوهش مطابق با پروتکل‌های اخلاق در پژوهش انجام می‌پذیرد که از موارد آن ضرورت قائل بودن به مالکیت فکری در روند تدوین و اجرای پژوهش و انتشار نتایج آن است. با عنایت به وجود کمیتۀ اخلاق در ساختار انستیتو، کلیه ملاحظات مرتبط با موارد یاد شده مورد ارزیابی و صحه‌سنجی قرار می‌گیرد.

S4-A7: دانشگاه ضمن احترام به اصول اخلاق در پژوهش و فناوری سازوکارهای مشخصی برای تقویت زیرساخت‌ها، نظارت بر رعایت دستورالعمل ها و کدهای اخلاقی و اجرای قوانین انضباطی آن دارد.

با عنایت به وجود کمیتۀ اخلاق در ساختار انستیتو، کلیه ملاحظات مرتبط با موارد یاد شده مورد ارزیابی و صحه‌سنجی قرار می‌گیرد.

S5-A7: دانشگاه برنامه مشخصی برای آموزش و اطلاع رسانی در خصوص نحوه جذب بودجه‌های پژوهش و فن‌آوری از منابع خارج از دانشگاه دارد. (ترجیحی)

با عنایت به رسالت و مأموریت انستیتو در تدوین و اجرای طرح‌های پژوهشی ملی، که به سفارش نهادهای سیاست‌گذار انجام می‌پذیرد، ساز و کار تعریف شده‌ای برای تأمین مالی طرح‌ها از محل اعتبارات خارج سازمانی وجود دارد. علاوه بر این آیین‌نامه‌ای برای پذیرش و اجرای طرح‌های ارتباط با صنعت در سازمان وجود دارد که روند تصویب و تأمین مالی خارج سازمانی را تسهیل می‌کند.

S6-A7: دانشگاه برنامه شفافی برای گسترش ارتباط اثربخش حوزه پژوهش و فناوری با سایر بخشهای دانشگاه، بخشهای بیرون دانشگاه و بخش صنعت دارد.

تفاهم‌نامه‌های متعددی با مراکز تحقیقاتی مستقل و غیر مستقل دانشگاه، خارج دانشگاه، نهادهای ذی‌ربط و صاحبان صنایع در سازمان منعقد شده است که در آن مفاد و رئوس همکاری به طور شفاف لحاظ شده است.

S7-A7: دانشگاه برنامه و راهکارهای مشخصی برای ارتقای انتشار نتایج تحقیقات و فناوری و بهبود جایگاه علمی مؤسسه در بین دیگر دانشگاهها دارد.

دستور‌العمل مشخصی برای ضرورت انتشار نتایج (مقالات) منتج از طرح‌های پژوهشی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی وجود دارد و متناسب با تعداد مقالات و رتبه اعتباری ژورنال منتشر کننده، گرنت‌های و اعتبارات پژوهشی به مجریان اختصاص می‌یابد.

S8-A7: مؤسسه دارای سیاست‌های ترجمان دانش و فعالیت‌های سازمان یافته برای اطمینان از اجرای آن است (ترجیحی).

واحد ترجمان دانش و آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور بر اساس مصوبه شورای عالی انستیتو در قالب برنامه ترجمان دانش تأسیس شده است و بر اساس مأموریت واحد، اقدام به انعکاس نتایج طرح‌های پژوهشی به مخاطبان سیاستی و جامعه می‌کند.

S9-A7: دانشگاه ساختار و سیاست‌های مشخص برای حمایت و توسعه نوآوری و فن‌آوری در دانشگاه دارد. (ترجیحی)

در انستیتو ساختاری تحت عنوان مرکز رشد و نوآوری و مدیریت توسعه فن‌آوری و ارتباط با صنعت وجود دارد که بر اساس مأموریت، آیین‌نامه و شرح وظایف مربوطه، سیاست‌های مربوطه را دنبال می‌کند.

S10-A7: کمیت و کیفیت تحقیقات انجام شده در دانشگاه به وسیله واحد مشخص مورد پایش مستمر قرار می‌گیرد.

کمیت و کیفیت مقالات منتشر شده با وابستگی سازمانی انستیتو هر ساله در قالب ارزشیابی سالانه دانشگاه، پایش شده و گزارش مربوطه به مراجع بالاتر ارسال می‌شود.

S11-A7: دانشگاه سازوکار مشخص و مصوبی برای تسهیل فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت بر طرحهای پژوهشی و فناوری دارد.

بر اساس آیین‌نامه پژوهشی مصوب شورای عالی انستیتو، کلیه مراحل داوری، تصویب، پایش و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی و فناوری در معاونت تحقیقات و فناوری انستیتو انجام می‌پذیرد.

S12-A7: دانشگاه سازوکار لازم برای همگانی شدن پژوهش را پیش بینی کرده است. (ترجیحی)

برگزاری سه دوره کنگره بین‌المللی تغذیه و اجرای مقدمات برگزاری چهارمین کنگره در سال جاری و نیز انتشار اخبار پژوهش‌ها از طریق واحد ترجمان دانش و تارنمای انستیتو، از جمله اقدامات اجرا شده و در حال اجرا برای همگانی کردن پژوهش در انستیتو است.

S13-A7: دانشگاه برنامه مشخصی برای گسترش روابط با مراکز علمی خارج کشور و در همین راستا توسعه تعاملات محققان دانشگاهی با محققان دانشگاه‌های داخل و خارج کشور دارد. (ترجیحی)

انستیتو مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت بوده و تفاهم‌نامه‌هایی با WHO و UNESCO دارد. علاوه بر این، با سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (FAO) به منظور گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه غذا دارد. علاوه بر این حضور اعضای هیأت علمی در رویدادهای علمی بین‌المللی مورد حمایت مالی دانشگاه قرار می‌گیرد. اجرای طرح‌های پژوهشی با همکاری مراکز علمی و آموزشی خارجی و انتشار مشترک نتایج آن مورد حمایت مالی معاونت تحقیقات در قالب اختصاص گرنت‌های پژوهشی قرار می‌‌گیرد.

S14-A7: دانشگاه سازوکار مشخصی برای حمایت از و نظارت بر مراکز تحقیقاتی در راستای هدفمند شدن و توسعه کیفی پژوهش‌ها دارد.

انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در سال 1401 به عنوان مرکز کسب کننده بیشترین امتیاز مربوط به اثرگذاری پژوهش‌ها در جشنواره ابوریحان معرفی شده است. علاوه بر این، با ارسال نتایج بیش از 90 طرح پژوهشی به نهادهای سیاست‌گذار، شواهد تولید شده در انستیتو به سیاست‌گذاران برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد ارائه داده است.

S15-A7: دانشگاه برنامه و ساختار مناسب برای حمایت از پژوهشهای دانشجویی دارد.

کمیته تحقیقات دانشجویی انستیتو و دانشکده، ذیل معاونت تحقیقات و فناوری انستیتو، بصورت فعال مسئول توسعه و هدایت پژوهش‌های دانشجویی در سازمان است.

S16-A7: دانشگاه برنامه مشخصی برای جذب نیروی انسانی توانمند برای پژوهش دارد. (ترجیحی)

اعضای جدید هیأت علمی برای گذراندن تعهدات خدمت در قالب ضریب  Kدر سازمان مشغول به فعالیت شده‌اند. در حال حاظر 68 نیروی انسانی متخصص در قالب ضریب K و هیأت علمی پیمانی و رسمی در انستیتو و دانشکده مشغول به خدمت هستند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست