يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشی > لیست دروس ارایه شده در نیمسال ٩٦-9٧ > کارشناسی تغذیه  

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه                                           ترم 8                                                 نيمسال اول                                                     ورودي بهمن 92

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

1080

1

مديريت بخش غذايي بيمارستان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

109

1

آزمايشگاه تشخيص طبي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1100

1

بخش بيماري هاي كودكان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1110

1

مشاوره بيماران سرپايي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1120

1

بخش گوارش، كبد، پانكراس

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1130

1

بخش قلب، عروق و ccu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1140

1

بخش ديابت غدد درون ريز

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1150

1

بخش ICU

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1160

1

بخش كليه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه(بین الملل)                                             ترم7                            نيمسال اول                                                 ورودي بهمن 92

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

97

1

روش تحقيق در علوم بهداشتي

2

56

59

89

90

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رشیدخانی

دکتر رضازاده

دکتر عینی زیناب

 

 

2

98

1

سمينار تغذيه

2

 

 

 

 

 

 

15-13

 

 

 

 

دکتر قربانی

دکتر رزاز

دکتر رازقی

 

3

101

1

كارآموزي صنايع

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

102

1

كارآموزي صنايع

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

103

1

كارآموزي صنايع

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1050

1

كارآموزي PHCروستا

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1060

1

كارآموزي PHCشهر

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

107

1

كارآموزي PHCشهرستان

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

99

1

پروژه جامعه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ليست دوس ارايه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشته علوم تغذيه                                                     ترم6                                                     نيمسال اول                                         ورودي مهر 93

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

87

3

خدمات تغذيه اي در نظام

مراقبت هاي بهداشتي

2

60

89

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

88

3

اصول برنامه ريزي و مديريت برنامه تغذيه اي

2

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

86

3

تغذيه گروهها و شرايط ويژه

2

76

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

92

3

اصول آموزش و مشاوره تغذيه تئوري

1

57

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

93

3

اصول آموزش و مشاوره تغذيه عملي

1

57

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

96

3

رژيم درماني2

3

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

81

3

مديريت خدمات غذايي

2

58

57

74

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

042

3

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ليست دوس ارايه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشته علوم تغذيه                                                     ترم6                                                  نيمسال اول                                           ورودي مهر 93

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

87

1

خدمات تغذيه اي در نظام

مراقبت هاي بهداشتي

2

60

89

90

 

 

15-13

 

 

 

27/10

8:30

دکتر کلانتری

 

10

2

88

1

اصول برنامه ريزي و مديريت برنامه تغذيه اي

2

58

 

 

 

12-10

 

 

 

 

24/10

10:30

دکتر امیدوار

دکتر باژن

 

11

3

86

1

تغذيه گروهها و شرايط ويژه

2

76

78

 

 

 

10-8

 

 

 

30/10

8:30

دکتر امیدوار

دکتر رضازاده

 

12

4

92

1

اصول آموزش و مشاوره تغذيه تئوري

1

57

85

 

 

 

 

10-8

 

 

3/11

10:30

دکتر باژن

 

9

5

93

1

اصول آموزش و مشاوره تغذيه عملي

1

57

85

 

 

 

 

12-10

 

 

 

 

دکتر باژن

 

9

6

96

1

رژيم درماني2

3

95

 

 

 

 

 

 

12-9

 

7/11

13:30

دکتر حکمت دوست

دکتر شریعت پناهی

دکتر سهراب

دکتر حجازی

 

11

7

81

1

مديريت خدمات غذايي

2

58

57

74

75

 

15-13

 

 

 

 

11/11

8:30

دکتر میرقطبی

 

 

11

8

81

1

مديريت خدمات غذايي

2

58

57

74

75

 

15-13

 

 

 

 

11/11

8:30

دکتر رزاز

 

11

9

042

1

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

 

 

 

 

17-15

 

 

 

 

9/11

13:30

آقای نگارنده

 

1

10

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه(بین الملل)                                    ترم5                                      نيمسال  اول                                                      ورودي بهمن93

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

95

3

رژيم درماني 1

3

78

76

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

89

3

ارزيابي وضع تغذيه تئوري

2

74

75

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

90

3

ارزيابي وضع تغذيه عملي

1

74

75

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

85

3

تغذيه در دوره هاي زندگي

2

76

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

94

3

بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه و اپيدميولوژي آن

2

59

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

73

3

*اثر فرآيند بر ارزش غذاها

2

70

71

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

83

3

اكولوژي غذا و تغذيه

2

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

82

3

*كاربرد رايانه در تغذيه

1

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

023

3

آیین زندگی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

061

3

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*برای واحد اثر فرایند بر ارزش غذاها دو کلاس با دو مدرس ارائه شده دانشجویان باید یکی از کلاس ها را به اختیار انتخاب کنند

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه                                    ترم5                                         نيمسال  اول                                                         ورودي بهمن93

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

95

1

رژيم درماني 1

3

78

76

84

12-9

 

 

 

 

 

23/10

10:30

دکتر نصراله زاده

دکتر سعیدپور

دکتر سهراب

 

7

2

89

1

ارزيابي وضع تغذيه تئوري

2

74

75

59

 

 

 

 

12-9

 

 

7/11

10:30

دکتر رضازاده

دکتر حقیقان

دکتر کلانتری

دکتر رزاز

 

8

3

90

1

ارزيابي وضع تغذيه عملي

1

74

75

59

 

 

 

 

12-9

 

 

 

 

دکتر رضازاده

دکتر حقیقان

دکتر کلانتری

 

 

4

85

1

تغذيه در دوره هاي زندگي

2

76

78

 

 

 

15-13

 

 

 

4/11

13:30

دکتر رضازاده

دکتر کلانتری

دکتر رزاز

 

7

5

94

1

بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه و اپيدميولوژي آن

2

59

76

 

 

12-10

 

 

 

 

30/10

10:30

دکتر رضازاده

دکتر کلانتری

دکتر رزاز

 

6

6

73

1

*اثر فرآيند بر ارزش غذاها

2

70

71

72

 

15-13

 

 

 

 

25/10

10:30

دکتر جزایری

 

8

7

73

1

*اثر فرآيند بر ارزش غذاها

2

70

71

72

 

15-13

 

 

 

 

25/10

10:30

مینا اسماعیلی

 

 

8

83

1

اكولوژي غذا و تغذيه

2

58

 

 

 

 

10-8

 

 

 

27/10

8:30

دکتر حقیقیان

 

8

9

82

1

*كاربرد رايانه در تغذيه

1

56

 

 

 

 

 

15-13

 

 

11/11

8:30

دکتر عینی زیناب

دکتر رضازاده

8

10

023

3

آیین زندگی

2

 

 

 

 

 

17-15

 

 

 

9/11

10:30

دکتر اردستانی

 

8

11

061

1

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

 

 

 

15-13

 

 

 

 

 

2/11

13:30

 

 

5

12

 

1

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*برای واحد اثر فرایند بر ارزش غذاها دو کلاس با دو مدرس ارائه شده دانشجویان باید یکی از کلاس ها را به اختیار انتخاب کنند


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 96-95

 

 

رشته علوم تغذيه   مقطع كارشناسي                                                  ترم 4                                     نيمسال اول                                        ورودي مهر 94

  

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

67

1

بهداشت و مسموميت هاي غذايي

2

61

62

60

 

 

15-13

 

 

 

25/10

10:30

دکتر هدایت حسینی

خانم دکتر حسینی

 

4

2

84

1

پاتوفيزيولوژي

2

54

 

 

 

 

 

 

10-8

 

30/10

10:30

دکتر رضا وفایی

 

5

3

70

1

اصول و روشهاي نگهداري

2

60

61

62

 

 

 

12-10

 

 

23/10

8:30

دکتر نایب زاده

دکتر جزایری

 

11

4

76

1

فيزيولوژي تغذيه

2

74

75

54

 

 

 

15-13

 

 

27/10

10:30

دکتر طبیبی

 

2

5

78

1

اصول تنظيم برنامه غذايي

1

74

75

 

 

 

10-8

 

 

 

8/11

10:30

دکتر میرمیران

 

2

6

79

1

ایمنولوژی

1

53

52

65

66

 

 

 

10-8

 

 

2/11

10:30

دکتر مفخم

 

7

7

031

1

انقلاب اسلامي

2

 

 

 

15-13

 

 

 

 

 

11/11

13:30

آقای جوکار

 

4

8

44

1

*تربيت بدني2

1

43

 

 

 

 

17-15 (دختران)

17-15

(پسران)

 

 

 

 

 

 

8

9

91

1

**اصطلاحات پزشكي

1

77

 

 

 

12-10

 

 

 

 

4/11

13:30

دکتر پورولی

 

8

10

63

1

انگل شناسي تئوري

1

 

 

 

 

 

 

 

12-10

 

7/11

10:30

دکتر نیستانی

 

 

11

64

1

انگل شناسي عملي

1

 

 

 

12-8

17-13

 

 

 

 

 

 

 

دکتر نیستانی

   9

12

030

1

دانش خانواده و جمعيت(خواهران)

2

 

 

 

 

15-13

 

 

 

 

9/11

8:30

اقای اردستانی

 

9

13

030

2

دانش خانواده و جمعيت(برادران)

2

 

 

 

 

17-15

 

 

 

 

9/11

8:30

آقای اردستانی

 

 

جمع كل واحدها

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشته علوم تغذيه   مقطع كارشناسي(بین الملل)                                                  ترم4                            نيمسال اول                                 ورودي مهر 94

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

67

3

بهداشت و مسموميت هاي غذايي

2

61

62

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

84

3

پاتوفيزيولوژي

2

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

70

3

اصول و روشهاي نگهداري

2

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

76

3

فيزيولوژي تغذيه

2

74

75

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

78

3

اصول تنظيم برنامه غذايي

1

74

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

79

3

ایمنولوژی

1

53

52

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

031

3

انقلاب اسلامي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

44

3

*تربيت بدني2

1

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

91

3

**اصطلاحات پزشكي

1

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

63

3

انگل شناسي تئوري

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

64

3

انگل شناسي عملي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

030

3

دانش خانواده و جمعيت(خواهران)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

030

3

دانش خانواده و جمعيت(برادران)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشته علوم تغذيه   مقطع كارشناسي(بین الملل)                                                  ترم4                       نيمسال اول                                             ورودي مهر 93

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

67

3

بهداشت و مسموميت هاي غذايي

2

61

62

60

 

 

15-13

 

 

 

25/10

10:30

 

 

 

2

84

3

پاتوفيزيولوژي

2

54

 

 

 

 

 

 

10-8

 

30/10

10:30

 

 

 

3

70

3

اصول و روشهاي نگهداري

2

60

61

62

 

 

 

12-10

 

 

23/10

8:30

 

 

 

4

76

3

فيزيولوژي تغذيه

2

74

75

54

 

 

 

15-13

 

 

27/10

10:30

 

 

 

5

78

3

اصول تنظيم برنامه غذايي

1

74

75

 

 

 

10-8

 

 

 

8/11

10:30

 

 

 

6

79

3

ایمنولوژی

1

53

52

65

66

 

 

 

10-8

 

 

2/11

10:30

 

 

 

7

031

3

انقلاب اسلامي

2

 

 

 

15-13

 

 

 

 

 

11/11

13:30

 

 

 

8

44

3

تربيت بدني2

1

43

 

 

 

 

17-15

(دختران)

17-15

(پسران)

 

 

 

 

 

 

 

9

91

3

**اصطلاحات پزشكي

1

77

 

 

 

12-10

 

 

 

 

4/11

13:30

 

 

 

10

63

3

انگل شناسي تئوري

1

 

 

 

 

 

 

 

12-10

 

7/11

10:30

 

 

 

11

64

3

انگل شناسي عملي

1

 

 

 

12-8

17-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

030

3

دانش خانواده و جمعيت(خواهران)

2

 

 

 

 

15-13

 

 

 

 

9/11

8:30

 

 

 

13

030

3

دانش خانواده و جمعيت(برادران)

2

 

 

 

 

17-15

 

 

 

 

9/11

8:30

 

 

 

جمع كل واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه                                                ترم سوم                             نيمسال اول                                                     ورودي بهمن 94

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

60

1

بهداشت عمومي

2

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

74

1

تغذيه اساسي 1

3

66

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

75

1

تغذيه اساسي 2

3

66

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

68

1

ميكروبشناسي مواد غذايي تئوري

2

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

69

1

ميكروبشناسي مواد غذايي عملي

1

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

012

1

انديشه اسلامي2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

71

1

شيمي و تجزيه مواد غذايي تئوري

2

52

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

72

1

شيمي و تجزيه مواد غذايي عملي

1

52

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

80

1

داروشناسي

2

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

77

1

زبان تخصصي

2

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

1

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه                                                    ترم سوم                          نيمسال اول                                             ورودي بهمن 94

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

60

3

بهداشت عمومي

2

59

 

 

 

 

 

 

10-8

 

9/11/96

10:30

دانشکده بهداشت

 

12

2

74

3

تغذيه اساسي 1

3

66

65

 

 

 

 

12-9

 

 

23/10/96

10:30

دکتر شریعت پناهی

دکتر سعیدپور

دکتر رازقی

 

5

3

75

3

تغذيه اساسي 2

3

66

65

 

 

12-9

 

 

 

 

30/10/96

10:30

دکتر نصراله زاده

دکتر حکمت دوست

دکتر حجازی

 

5

4

68

3

ميكروبشناسي مواد غذايي تئوري

2

61

62

 

 

 

 

 

15-13

 

4/11/96

8:30

آقای دکتر حسینی

دکتر شجاعی

 

9

5

69

3

ميكروبشناسي مواد غذايي عملي

1

61

62

 

 

 

12-8

17-13

 

 

 

 

 

آقای دکتر حسینی

دکتر شجاعی

 

6

012

3

انديشه اسلامي2

2

 

 

 

 

 

 

 

17-15

 

11/11/96

10:30

آقای فاضلی

 

7

7

71

3

شيمي و تجزيه مواد غذايي تئوري

2

52

53

 

 

 

 

 

12-10

 

27/10/96

8:30

دکتر سهراب وندی

 

3

8

72

3

شيمي و تجزيه مواد غذايي عملي

1

52

53

 

12-8

 

 

 

 

 

 

 

مهندس مشایخ

 

9

80

3

داروشناسي

2

65

66

 

15-13

 

 

 

 

 

7/11/96

10:30

دکتر زارعین

 

7

10

77

3

زبان تخصصي

2

42

 

 

 

15-13

 

 

 

 

2/11/96

10:30

دکتر پورولی

 

8

11

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه(بین الملل)                                    ترم دوم                                 نيمسال اول                                                         ورودي مهر95

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

51

3

روشهاي مطالعه و يادگيري

2

 

 

 

 

 

15-13

 

 

 

4/11

8:30

دکتر باژن

 

1

2

59

3

اپيدميولوژي بيماريها

2

56

 

 

 

15-13

 

 

 

 

27/10

8:30

دکتر رشیدخانی

 

10

3

61

3

ميكروبشناسي عمومي تئوري

2

 

 

 

 

 

 

10-8

 

 

7/11

8:30

دکتر اسکندری

 

4

4

62

3

ميكروبشناسي عمومي عملي

1

 

 

 

 

 

 

17-13

 

 

 

 

خانم شهراز

 

5

052

4

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

 

 

 

 

 

17-15

 

 

 

9/11

10:30

آقای بیک محمدی

 

4

6

65

3

بیوشیمی متابولیسم تئوری

3

 

 

 

 

12-9

 

 

 

 

24/10

8:30

دکتر زند

 

2

7

66

3

بيوشيمي متابوليسم عملي

1

52

53

 

 

 

12-8

 

 

 

 

 

دکتر زند

 

8

58

3

جامعه شناسي پزشكي

2

 

 

 

 

 

 

12-10

 

 

3/10

9/11

خانم حقیقیان

 

12

9

42

3

زبان خارجه

3

 

 

 

12-9

 

 

 

 

 

30/10

8:30

 

 

3

10

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه(روزانه)                                    ترم دوم                                          نيمسال اول                                                       ورودي مهر 95

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

51

1

روشهاي مطالعه و يادگيري

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

59

1

اپيدميولوژي بيماريها

2

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

61

1

ميكروبشناسي عمومي تئوري

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

62

1

ميكروبشناسي عمومي عملي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

052

1

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

65

1

بیوشیمی متابولیسم تئوری

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

66

1

بيوشيمي متابوليسم عملي

1

52

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

58

1

جامعه شناسي پزشكي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

42

1

زبان خارجه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه                                           ترم 1                                 نيمسال اول                                                     ورودي بهمن 95

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

41

1

فارسي

3

 

 

 

16-13

 

 

 

 

 

7/11/96

8:30

دکتر امین

 

11

2

011

1

انديشه اسلامي 1

2

 

 

 

 

15-13

 

 

 

 

11/11/96

13:30

جدیدی

 

4

3

57

1

مباني روانشناسي

2

 

 

 

 

 

 

 

12-10

 

9/11/96

8:30

معصومی

 

5

4

56

1

آمار حياتي

2

 

 

 

 

12-10

 

 

 

 

26/10/96

8:30

دکتر رشیدخانی

 

4

5

54

1

فيزيولوژي

3

 

 

 

12-9

 

 

 

 

 

30/10/96

8:30

دکتر گشاده رو

 

10

6

55

1

آناتومي

1

 

 

 

 

 

10-8

 

 

 

4/11/96

8:30

 

 

4

7

52

1

بيوشيمي مقدماتي تئوري

2

 

 

 

 

 

 

 

15-13

 

23/10/96

8:30

دکتر قربانی

 

4

8

53

1

بيوشيمي مقدماتي عملي

2

 

 

 

 

 

 

12-8

 

 

 

 

دکتر زند

 

9

53

2

بيوشيمي مقدماتي عملي

-

 

 

 

 

 

17-13

 

 

 

 

 

دکتر زند

 

10

43

1

*تربيت بدني(1)

1

 

 

 

 

 

 

15-13

(پسران)

17-15

(دختران)

 

 

 

 

 

11

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اوین، جنب بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واحد تربیت بدنی

*روزهای فرد پسران روزهای زوج دختران

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشتهكارشناسي علوم تغذيه(بین الملل)                                           ترم 1                                      نيمسال اول                                    ورودي بهمن95

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

41

3

فارسي

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

011

3

انديشه اسلامي 1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

57

3

مباني روانشناسي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

56

3

آمار حياتي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

54

3

فيزيولوژي

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

55

3

آناتومي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

52

3

بيوشيمي مقدماتي تئوري

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

53

3

بيوشيمي مقدماتي عملي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

53

3

بيوشيمي مقدماتي عملي

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

43

3

*تربيت بدني(1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

زنگ فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اوین، جنب بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واحد تربیت بدنی

*روزهای فرد پسران روزهای زوج دختران

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
   دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور   
آدرس: تهران-شهرک قدس(غرب)،بلوار شهیدفرحزادی،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی)،پلاک 7

تلفن : 5-22357483 - 021         پست الکترونیک : info@nnftri.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.